modi van audiovisualaiteit


opgevoerde auditieve werkelijkheid
over gevonden auditieve werkelijkheid en auditief designINLEIDING

De term 'audiovisueel' is een vlag die zeer verschillende ladingen kan dekken.

Om te beginnen kan het gaan om éénzeflde fenomeen dat in twee dimensies verschijnt - een voorbijrijdende auto of een huilende wolf - dan wel om twee fenomeen die elk in een andere zintuiglijke dimensie verschijnen en pas door combinatie een audiovisueel geheel vormen - het visuele beeld van iemand die een toets op een piano indrukt met het geluid van iemand die op een bazuin blaast. Er is dus een verschil tussen een audiovisueel fenomeen en de combinatie van een auditief met een visueel fenomeen.

Vervolgens is er een verschil tussen audiovisuele werkelijkheid, en beelden van audiovisuele werkelijkheid of combinaties van auditieve en visuele beelden van onderscheiden werkelijke fenomenen. Merken we hierbij op dat het alleen mogelijk is de auditieve en visuele verschijning van onderscheiden fenomenen te combineren als een werkelijke verschijning in de ene dimensie wordt getoond tezamen met een beeld in de andere, of als twee beelden in een andere dimensie worden getoond. In de werkelijkheid is het altijd éénzelfde fenomeen dat in beide dimensies verschijnt. Wel is het mogelijk dat we bij de visuele verschijning van het ene fenomeen de auditieve verschijning van een ander horen - zoals wanneer we geluiden horen die afkomstig zijn van een fenomeen dat zich buiten ons blikveld bevindt. Het volstaat dan dat we naar de auto kijken om hem ook te zien, waarbij het waargenomen fenomeen navenant uitbreidt tot het beide fenomenen bevat (om naar Euridike te kijken om haar ook te zien).

En ten slotte moet er op gewezen dat er naast waarneembare audiovisuele beelden ook voorgestelde zijn, evenals mengingen van waargenomen en voorgesteld (middellijke en omiddellijke mimesis), zoals het visuele beeld van een fontein waarbij we ons het auditieve klateren voorstellen.

Deze drie variabelen kunnen met elkaar worden gecombineerd.

Geven we een overzicht.


EEN FENOMEEN, BEIDE DIMENSIES WERKELIJK OF BEIDE (ONMIDDELLIJK OF MIDDELLIJK) BEELD

De meest  vertrouwde combinatie isn van spreken en mimeren of geluid en beweging zoals gebruik in theater en film.


(Audiovisueel beeld van) bewegende visueel waarneembare voorwerpen die geluid maken; klaterende waterval, zingende vogel, voorbijrazende auto.
(Audiovisueelbeeld van) sprekende of zingende mens (al dan niet met instrumentale begeleiding) die mimiek, gebaren, en houdingen vertoont bij spreken of zingen: van de nieuwslezer, over de werkelijke of gefilmde acteur, tot de werkelijke of gfilmde zanger.
(Audiovisueel beeld van) klankbron met bijbehorende geluiden. Alle opgevoerde auditieve werkelijkheid behoort hiertoe. In het bijzonder Steen-Andersens strijkers.Door benadrukken van het visuele aspect is er een verschuiving van de belangstelling voor de klank naar die voor de geluidsbron.

Alle bovenstaande soorten voorbeelden worden gecombineerd in de audiovisuele film.


EEN FENOMEEN, EEN DIMENSIE WERKELIJK, ANDERE DIMENSIE (ONMIDDELLIJK OF MIDDELLIJK) BEELD

Er zijn twee mogelijke combinaties denkbaar, maar ze komen zelden voor:

Visueel werkelijk, auditief beeld:

Deze combinatie is tegendraads omdat, als de werkelijke klankbron aanwezig is, er geen redenen zijn om hem niet het bijbehorende geluid te laten produceren.

Werkelijke zwijgende spreker met auditief waargenomen of voorgesteld beeld van zijn stem.
Werkelijke onbespeelde klankbron met auditief waargenomen of voorgesteld beeld van het bijbehorende geluid.
Werkelijke burcht met auditief waargenomen of voorgesteld beeld van statig wezen
Werkelijk dier met het auditieve waargenomen of voorgesteld beeld van de geluiden die het produceert

Een concreet voorbeeld zijn de waarnembare en voorgestelde beelden van muziek bij de gebaren van een dirigent in Dieter Schnebel Nostalgie (1962),

Deze combinatie is tegendraads omdat werkelijk geluid al altijd de visuele aanwezigheid van de klankbron veronderstelt. We zouden die dan moeten wegstoppen en er tegelijk een beeld van tonen - en dat is wat onzinnig.


TWEE FENOMENEN, BEIDE DIMENSIES WERKELIJK OF BEIDE (ONMIDDELLIJK OF MIDDELLIJK) BEELD

In deze variant zien we de (geluidloze) visuele verschijning van het ene fenomeen tezamen met de auditieve verschijning van een onzichtbaar ander. ///Dat is uiteraard bijzonder werkzaam als de visuele verschijning eigenlijk hoort bij een audiovisueel fenomeen, zodat we de auditieve verschijning missen, zoals het spreken het produceren van geluiden in stomme film: dat versterkt het contrast met de niet-bijbehorende auditieve verschijning

- inhoudelijke verwantschap (ook metaforisch, zoals bij Mars II).

Beeld van burcht met auditief beeld van statig wezen.
Mars II van Karl van Welden en Frederik Croene; auditief beeld van strijd tegen robot, met visueel beeld van vulkaanas over pianist
Heiner Goebbels muziek bij Titiaan (als we abstractie maken van het visuele orkest).

- puur structurele temporele samenhang en volgehouden analogie; klank (met verborgen of geneutraliseerde visuele klankbron) gecombineerd met lichtflitsenzoals in dancing of op rockpodia
Karsten Nicolai
structurele samenhang gegenereerd door audificatie (hoorbaar maken: De Grafische Methode Fiets (1979) : hartstlag enz. gecapteerd door geluidssensoren
sonorisonoriseringen van visuele gegevens

- puur structurele temporele samenhang telkens andere willekeurige elementen:

werkelijk: in de Letter Pieces (2007-) van Matthew Shlomowitz (1975), worden de acties van een muzikant 'letterlijk' gesynchroniseerd met de acties van een danser, of uitvoerder van welke soort dan ook

beeld: de visuele beelden bij muzikale sequenties bij Oyvind Torvund Untitled 2014.

- surrealistische synchronisatie: de auditieve dimensie van het ene bestaande fenomeen wordt gevoegd bij de visuele van een ander, en omgekeerd.
als beeld: beeld van onberoerd meer gecombineerd met opname van een plons//
Surrealistische combinatie en Kagel Con voce (1972) muzikanten die schijnbaar spelen maar vocale geluiden produceren klankloze muzikale gestiek.
ook muzikanten als klinkende reële objecten.

- semiotische samenhang: werkelijk auditief teken met werkelijke betekenis of voorgesteld teken met voorgestelde betekenis


TWEE FENOMENEN, ENE DIMENSIE WERKELIJK, ANDERE DIMENSIE ( ONMIDDELLIJK OF MIDDELLIJK) BEELD

A. VISUEEL WERKELIJK MET AUDITIEF BEELD


De visuele klankbron moet dan weggestopt zoals bij beluisteren van een opname

Werkelijk muziekinstrument gecombineerd met klank uit luidspreker (= auditief beeld) dat er niet bij hoort (Stefan Prins, Beil).
Werkelijk muziekinstrument gecombineerd met wat er vroeger op werd gespeeld - delay.

Werkelijke spiegelgladde vijver met geluid van plons uit een verborgen luidspreker.

Werkelijke visuele analogie gecombineerd met opname van bv. muziek van Bach


B. AUDITIEF WERKELIJK MET VISUEEL BEELD

De visuele klankbron van het auditieve beeld moet dan weggestopt

Werkelijke gesproken woorden met visueel beeld:
- visueel waargenomen beeld (Zahlengedicht).
- visueel voorgesteld beeld: elke verhalende tekst die visuele beelden oproept.COMBINATIES VAN HET BOVENSTAANDE

Verwijzen naar Michael Beil
Michael Beil String Jack 2016 https://www.youtube.com/watch?v=ReRhiGHcro4&feature=share

Michael Beil 'Exit/Enter:
In de visuele dimensie echte acteurs en muzikanten en beelden ervan
In de auditieve: echte muzikanten die echte geluiden maken
Beelden zonder geluid, beelden met niet passend geluid (werkelijk uit instrument of beeld als opname), beeld van geluid zonder (beeld van) visuele klankbron
beelden met passend geluid door orkest

Michael Beil: Blackjack (2012): combinatie van gebaren van bespelen van instrumenten (cimbalen) zonder geluid, auditief beeld zonder bijbehorend visueel beeld van de klanakbron, muzikanten die werkelijke geluiden maken, en de beelden daarvan in drievoudig delay, en eventueel surrealistische combinaties. Ook met niet-opgevoerd orkest naast de scène dat klanken produceert zonder visuele verschijning die werkelijkheid zijn, geen beeld (opname).


Geen beeld, maar echt gedesigned gebeuren waarin ook beelden zijn opgenomen van echte gebeurtenissen,
mach 7 echte palindroom pure abstracte compositie

Heiner Goebbels: Stifters Dinge. Combinatie van echte voorwerpen (inclusief automatisch bespeelde piano's) en auditieve beelden, inclusief opname van voorstellingopwekkende narratieve tekst.


Music after the Fall: Modern Composition and Culture since 1989
By Tim Rutherford-Johnson
Ryoji Ikeda fndeel fbvolg    twitter
 
 

beeld van de week:

angustiae